Sponsorarbeid

Sponsorobjekta sin profil skal vere ”for folk flest”. Det skal satsast på breidde framfor smale målgrupper og lag framfor enkelt utøvarar. Barn og unge er ei viktig målgruppe for sponsinga vår.

Vi satsar hovudsakleg i Sogn og Fjordane del av Vestland fylke, men og i andre områder der vi har bygt ut fiber

Enivest skal vere ein engasjert samfunnsaktør i nedslagsfeltet vårt, og vi brukar sponsing som eit verkemiddel for å nå dette målet. Vi har fire hovudmål med sponsorverksemda:

 • Merkevarebygging
 • Å gje noko tilbake til samfunnet
 • Kundepleie
 • Lagåndbygging blant eigne medarbeidarar

Vi ønskjer langsiktigheit i dei sponsorengasjementa Enivest er med på. Dette for å få best effekt av dei investeringane som blir lagt ned i tid og pengar. I tillegg viser erfaring at vi bør vere med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet.

I hovudsak går vår støtte til:

 • Lag og foreiningar, med fokus på barn og ungdom
 • Små og store LAN
 • Større kulturarrangement i nedslagsfelt vårt
 • Festivalar

Enivest sponsar ikkje:

 • Klubbar, foreiningar og arrangement utanfor nedslagsfeltet vårt
 • Enkeltpersonar eller private føremål
 • Politiske eller religiøse føremål
 • Reiseverksemd

Slik kan du søke om sponsorstøtte frå Enivest

Skriv ein søknad til oss som inneheld informasjon om:

 • Kva organisasjonen driv med og kontaktinformasjon
 • Kva beløp de søker om
 • Korleis de vil nytte den støtta de søker om frå oss
 • Korleis ein ser for seg at eit samarbeid med Enivest skal vere
 • Kva for betydning samarbeidet vil ha for organisasjonen og Enivest
 • Framtidige mål for organisasjonen

Alle søknadar med eventuelle vedlegg skal sendast elektronisk til e-post: sponsor@enivest.no

Søknadsfrist 30. april (merk at vi behandlar søknadar ein gong pr. år).

Har du spørsmål, kontakt vår marknadskonsulent Reidun Hegrenes på telefon: 926 13 407.

Søknad om støtte til LAN

Vi bidreg med høge hastigheiter til små og store LAN som blir arrangert der vi har fiberbreiband. Den aktuelle dagen skrur vi opp farten på linjene, slik at de kan få den aller beste online-opplevinga. NB! Elevar som søker om støtte til LAN, må oppgi ein kontaktperson over 18 år.

Førespurnad om gåver til basarar og liknande kan rettast direkte til vårt kundemottak i Firdavegen 5. Arrangementet må skriftleg stadfestast med generell informasjon mellom anna om føremål med arrangementet, kva for lag det gjeld og dato for gjennomføring.