Handtering av koronavirus (Covid-19) i Enivest Mellombels stenging av kundemottaket i Firdavegen 5 i Førde

Enivest eig og driftar samfunnskritisk infrastruktur og tenester. Vi tek informasjon frå Regjeringa, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om smittespreiing på alvor.

På denne sida vil vi framover informere om korleis Enivest handterer koronaviruset, og kva det betyr for deg som kunde.

Oppdatering pr. 1. april 2020

Framdrift på utbygging av fiber – smittevern

Vi ser at kundane våre er veldig opptatt av å få fiberen i hus, spesielt i disse koronatider. Derfor dagens spørsmål: Korleis påverkar den nasjonale dugnaden som skal redusere spreiinga av koronaviruset (covid-19), Enivest sin utbyggingsaktivitet?

Vi gjer alt vi kan for å fortsette med høgt tempo på utbygginga av fiber. Den siste veka har vi nokon stader vore ramma av kommunale karantenereglar som har gjort det vanskeleg for oss og underentreprenørane våre å levere. Men, her har vi hatt god dialog med kommunelegane og søkt om dispensasjon, og alle søknadane har blitt innvilga. Dei lokale karantenereglane har i nokon grad ført til at entreprenørar har måtte ta på seg andre oppdrag, for å kunne halde folk i arbeid. Dette kan påverke framdrifta i nokre av prosjekta våre, men vi jobbar med saka og håpar å finne gode løysingar for alle partar.

Alt arbeid skjer no utan at vi må inn i kunden sin bustad, og går stort sett som vanleg. Der vi må inn til kunden, overheld vi Folkehelseinstituttet sine smittevern anbefalingar som minste standard. Entreprenørane ringer kundar som skal bli kopla opp i forkant, for å sikre at det er trygt for både kunde og montør å gjennomføre oppkoplinga med omsyn til smitte. Dette har hittil fungert bra, men kan føre til noko forseinkingar. Liv og helse har første prioritet, men vi lovar at vi gjer det vi kan for å kunne levere til kundar som ventar på å få fiber, så snart og trygt som mogleg.

Oppdatering pr. 25. mars 2020

Auka bruk av internett under koronakrisa:

Dei siste dagar har vi sett 115% vekst på dagtid mellom to målepunkt og 9% på kveldstid. Det høyrest mykje ut, men nettet vårt er dimensjonert for å kunne tole langt meir. Dei siste fire åra har vi opplevd dobling i bruk av internettkapasitet kvar 18. månad. Slik situasjonen er no der mange har heimekontor, medan barn, ungdom og studentar er kopla på nettet samtidig og heile dagen i staden for om ettermiddagen eller kvelden, viser betydeleg endring i bruksmønsteret til kundane. Den høge trafikken påverkar ikkje nettkapasiteten til fiberkundane våre.

Til tross for at dei fleste i Enivest har heimekontor, så er vi godt tilgjengelege og har for det meste vanleg drift.

Oppdatering pr. 17. mars 2020

Koronaviruset set heile samfunnet i ein svært krevjande situasjon. Enivest jobbar hardt for å oppretthalde leveransar og for å halde alle tenester oppe, også under det pågåande utbrotet av koronavirus. Leveransar og feilretting kan som følge av situasjonen bli forseinka. Det kan enten vere som følge av forhold hos Enivest, hos underleverandørane våre, eller hos deg som kunde. Dette vil kunne omfatte både leveransar som allereie er bestilte, men ikkje leverte og leveransar som blir bestilte framover. Vi ber om forståing for dette.

Våre prioriteringar vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Vi minner i denne anledning om Enivest sine generelle vilkår for privat- og bedriftsabonnement, der det framgår at Enivest ikkje er ansvarleg for skade, tap, avbrot eller forstyrringar som skuldast force majeure, eller andre forhold som Enivest ikkje har kontroll over. Enivest gjer oppmerksam på at hindringar som følge av koronaviruset, omfattast av nemnde force majeure-bestemmingar.

Oppdatering pr. 12. mars 2020

Vi vil gjere vårt for at utviklinga i epidemien ikkje skal bli auka av aktiviteten vår, samt gjere tiltak for at vi kan ivareta oppgåvene våre.

Tilsette i Enivest er oppmoda om å arbeide frå heimekontor, og enkelte vil uansett måtte gjere det grunna stengte skular og barnehagar. Førebuingane våre er gjort for å ivareta full drift, med mål om å ivareta eit normalt drifts- og servicenivå for alle kundane våre.

Vi stenger kundemottaket vårt i Firdavegen 5, Førde, og ber kundar om å ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Reise og møteaktivitet er avgrensa til eit minimum, og vi har iverksett ei rekke tiltak knytt til generelle førehandsreglar for å unngå smittespreiing. Entreprenørar som gjennomfører oppkopling av fiberkundar for oss, vil også kunne bli ramma av situasjonen. På sikt vil det kunne påverke leveransekapasiteten vår. Alt oppsøkande sal knytt til fiberutbygging (FTH) er stoppa frå i dag av. I aktive salsområder vil kundar bli kontakta over telefon i staden for heimebesøk.

Kundar som opplever feil kan ta kontakt med Kundesenteret vårt på e-post: kundeservice@enivest.no, eller på telefon: 57 00 91 00. Ved eskalering av situasjon må ein vere budd på lenger ventetid.

Enivest takkar for forståinga di for situasjonen, og vil gjere alt vi kan for å møte forventningane dine til oss som normalt.